За нас

ББА учредителите вярват, че колаборативната технология за блокови вериги (блокчейн, blockchain) ще промени основната архитектура и структура не само на бизнеса и икономика, но и на начина, по който общуваме и работим като хора. Блокчейн технологията ще предостави нови възможности за създаване на устойчиви и независими организации и общности. От прозрачността и децентрализирания консенсус на разпределената счетоводна технология (distributed ledger) до сигурността и съгласието, осигурени от криптографски подписи и криптиране, много от функциите правят технология за блокови вериги едно привлекателно решение на проблемите в различните индустрии. Тази технология за съвместна работа има възможностите и способността да намали разходите за доверие, бизнес процеси, както вътре в организацията, така и между предприятията.

В ББА цениме технологията, иновациите, промените, като никога не завършваме ученето и дългогодишните отношения с нашите клиенти. Ние сме посветени да ръководим ИТ индустрията, като предоставяме на нашите клиенти качествени продукти и услуги от световна класа.

 БЪЛГАРСКА БЛОКЧЕЙН АСОЦИАЦИЯ (ББА), е национална браншова организация на физически и юридически лица, извършващи дейност в областта на информационните технологии и по конкретно в технологията за блокови вериги. Асоциацията е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел съгласно ЗЮЛНЦ.

Предмет на дейност: представителство и защита на общите икономически и социални интереси на членовете си, подпомагане и насърчаване развитието на техния бизнес и индивидуалния им стопански просперитет, както и интересите на бранша на информационните технологии като цяло, чрез използване на средствата и преследване на целите, посочени в Устава на ББА.

Да се подпомага създаването и координира работата на критична маса от технологично иновативно и предприемачески образовано блокчейн общество в България. Да се осигури отворена платформа на блокчейн общността за предлагане (професионалисти и стандарти) и търсене (предприятия които искат да прилагат блокчейн решение) които ефективно, ефикасно и надеждно да обменят услуги.

Създаване на национална мрежа от квалифицирани професионалисти в технологията за блокови вериги, както и професионално техническо, управление и изпълнение на блокчейн (Blockchain) проекти. Предлагане на иновативен дизайн и продукти, пазари, които водят до висококачествени решения и постоянно удовлетворение на клиентите. ББА насърчава и улеснява приемането на блокчейн технологията, провежда обучение и подпомага блокчейн специалисти, предприемачи и организации, които мислят творчески и иновативно в блокчейн областта и които се развиват успешно в съвременната динамична и турбулентна среда; предприемачи и организации, които съвместно добавят високотехнологична стойност за всички участници в процесите в блокчейн областта.

Основните ценности на екипа на BBA са:

 • Лидерстство
 • Работа в екип, сътрудничество и партньорство
 • Иновации и решаване на проблеми
 • Качество и гъвкавост
 • Толерантност към поемане на риск и неуспех
 • Уважение и корпоративна социална отговорност
 • Емпатия, етика и доверие

Стратегическите цели на ББА са:

 • Изграждане на култура на учене през целия живот в областта на технология за блокови вериги
 • Икономически начин на мислене
 • Развитие на предприемачеството и предприемаческия дух
 • Подобряване на качеството на обучението на членовете на асоциацията
 • Подобрено взаимодействие с бизнеса в блокчейн областта
 • Комерсиализация на научните постижения в блокчейн областта

Основните цели на ББА са:

 1. Представителство и защита интересите на бранша на информационните технологии пред държавната администрация и пред други органи, институции и юридически лица с нестопанска цел при вземане на стопанско-политически, технически или други, отнасящи се до интересите на бранша, решения и при изготвяне на съответната нормативна база;
 2. Създаване и утвърждаване на модерни икономически отношения в бранша, базирани на постиженията на науката и техниката;
 3. Изследване и адаптиране на европейските социални и икономически стандарти и добри практики към бранша; изследване на проблемите на техниката, икономиката и финансите, труда и индустриалните отношения в бранша; локализиране на водещи световни практики в бранша;
 4. Извършване на обществена работа по утвърждаване доброто име на бранша;
 5. Подкрепа за ефективна, прозрачна и лоялна конкуренция и коректни делови отношения в бранша чрез приемане на Професионалния кодекс на ББА;
 6. Популяризиране и обучение в областта на блокчейн технологиите;
 7. Обработване на частни и общи въпроси в областта на информационните технологии, включително създаване на договорно-правната база и отношение по защита на личните данни, както и по други трудово-правни и социални въпроси;
 8. Представителство и защита на икономическите и работодателските интереси на членовете и подпомагане на социалния диалог в Съвета за тристранно сътрудничество при договаряне на минималните осигурителни прагове по смисъла на чл. 35 ал. 2 от КТ.

Стратегии на ББА за постигане на целите

Обхванати са стратегическите цели и стратегии, както за човешкия и финансов капитал, така и за процесите и заинтересованите групи от участници. Екипът на ББА следва добрите практики и изпълнява етапите от жизнения цикъл на водещите блокови вериги в света – стратегическо планиране, изпълнение, измерване на резултатите и усъвършенстване на процесите.

Средствата за постигането целите на ББА са:

 1. Участие на отраслово и браншово равнище в различни консултативни формирования към държавните органи, както и в различни форми на социално партньорство, диалог и сътрудничество;
 2. Участие в националния съвет за тристранното сътрудничество и колективното договаряне по отношение на бранша;
 3. Участие в определянето и подпомагане на провеждането на държавната политика в бранша, включително в областта на развитие на законовата рамка и в процеса на хармонизация на българското законодателство, регулиращо обществените отношения в бранша, с това на Европейския съюз и свеовните достижения;
 4. Разработване и внасяне в държавните органи на предложения, анализи, експертизи, становища по действащите нормативни актове, както и проекти на нови нормативни актове, в интерес на развитието на бранша;
 5. Осъществяване на приложни изследвания в областта на икономиката, финансите, труда и индустриалните отношения, касаещи бранша;
 6. Изготвяне на годишни доклади за състоянието на бранша и подготвяне на стратегии за развитието му, които се предоставят на компетентните държавни органи;
 7. Организиране и провеждане на научно-практически форуми по проблемите на бранша;
 8. Разпространяване на приложни знания и опит чрез разработки, семинари, курсове, школи и други подобни форуми;
 9. Съдействие на членовете на Асоциацията за развитие на тяхната дейност чрез разработване и предоставяне на експертни проучвания за инвестиционни процеси, оказване на услуги, методическа и консултантска помощ, подпомагане установяването на делови връзки, подпомагане при стандартизирането и сертифицирането;
 10. Проучване условията за интензивен търговски обмен и подпомагане на членовете на Асоциацията при осъществяването на бизнес контакти, водене на преговори и популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др.;
 11. Набиране и предоставяне на стопанска, научно-техническа, производствена, технологична и пазарна информация на членовете на сдружението за подпомагане на тяхната дейност;
 12. Съдействие за спазване на етиката и морала в бранша и правилата за лоялно, пазарно поведение в бранша;
 13. Съдействие за повишаване на професионалното равнище и квалификацията на заетите в бранша, за създаване на здравословни и безопасни условия на труд;
 14. Изграждане и поддържане на специализирана информационно- статистическа база данни за състоянието на бранша;
 15. Поддържане на поименни списъци на експерти със специални познания в различни области в услуга на своите членове;
 16. Учредяване и придобиване на участия в търговски дружества за постигане на определените в този Устав цели;
 17. Участие в разработване на стандарти и технически изисквания към продуктите и услугите в бранша;
 18. Разработване на предписания в бранша за добра производствена практика;
 19. Оказване на съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете чрез помирителната комисия на арбитраж към ББА;
 20. Взаимодействие с компетентните държавни органи и неправителствени организации;
 21. Сътрудничество със сродни организации в страната и в чужбина и участие в дейността на европейски и други международни органи и организации;
 22. Членство в браншови организации или институции с подобни цели;
 23. Участие в национални и международни проекти и програми.

Предмет на стопанската дейност на ББА

Предметът на стопанската дейност е професионално обучение, квалификация и издаване на документи за професионална компетентност на работещите в областта по утвърдена програма в блокчейн областта, изготвяне и продажба на учебни помагала и други разрешени от закона дейности. Чрез Блокчейн Академията си ББА ще осигури провеждане на собствени програми за обучение и издаване на сертификати.

Чрез развитата поддържа блокчейн екосистема ще се предоставят на професионалистите:

 • Кариерни възможности за развитие
 • Работа в мрежа и панели
 • Онлайн общност от студенти и професионалисти
 • Семинари и работни срещи с ключови лидери и иноватори
 • Кариерно ориентиране, пътни карти / работа с изявени професии